Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Beter voor Natuur & Boer.

Als schakel tussen klanten, producenten, leveranciers, boeren en telers heeft Albert Heijn een unieke verbindende positie in de voedselketen. Samen zetten we ambitieuze stappen om onze versketens zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Hier werken we elke dag aan, en voor de lange termijn, onder de noemer Beter voor Natuur & Boer, samen met onze Nederlandse boeren en telers. We richten ons op 4 productcategorieën:

Koe

Kip

Varken

Aardappel, groente en fruit

Samen investeren we vaak al generaties lang in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Binnen Beter voor Natuur & Boer maken we afspraken over onder andere duurzaamheid, innovaties en het verdienvermogen binnen deze ketens. Alle afspraken die we maken zijn ook inzichtelijk op ah.nl. Zo hebben boeren en telers een toekomstperspectief en kunnen wij onze klanten iedere dag de lekkerste versproducten bieden.

In 2023 starten we een nieuwe Beter voor Natuur & Boer-samenwerking gericht op eieren. Al sinds oktober 2018 hebben alle eigenmerkeieren van Albert Heijn minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. Binnen dit assortiment investeren we samen met legkiphouders verder in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit.

Samen ontwikkelen we Beter voor Natuur & Boer.

Uniek aan Beter voor Natuur & Boer is dat deze altijd in samenwerking wordt ontwikkeld. Samen met boeren, leveranciers en onafhankelijke experts worden de afspraken getoetst en aangescherpt. Deze afspraken bevatten de pijlers: natuur, dier en boer. Periodiek herzien we Beter voor Natuur & Boer om voorloper te blijven in de markt en om koploper te blijven binnen de sector. Beter voor Natuur & Boer is een goed voorbeeld van hoe verduurzaming aangepakt kan worden in de Nederlandse agrarische sector. Waar de boer of teler en het verdienmodel centraal staan in het zetten van de duurzaamheidsstappen.

Beter voor Natuur.

Boeren en telers spelen een sleutelrol in de zorg voor de natuur. Door slim samen te werken in de ketens kunnen we de uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit samen oplossen. Meer dan 1.100 deelnemende boeren en telers aan Beter voor Natuur & Boer werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna alle boeren zijn overgestapt naar groene energie en wekken dit steeds vaker zelf op. We proberen veevoer zoveel mogelijk te verduurzamen met 100% ontbossings- en landconversievrije soja en palmolie. Daarnaast sluiten we eigen kringlopen zoveel mogelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van reststromen in het voer.

We hebben een ambitieus bodemprogramma waarbij we CO2 opslaan en vasthouden in de landbouwbodems. Door grasland bij melkveehouders niet te ploegen en ook kruiden in te zaaien, is in 2022 bewezen door onafhankelijk onderzoek dat de bodem - ruim 20.000 hectare grasland - tot 2 keer meer koolstof bevat. Een belangrijke uitkomst: het kruidenrijk grasland niet ploegen draagt bij aan een gesloten broeikasgaskringloop. Over 3 jaar worden er weer metingen uitgevoerd op dezelfde percelen om exact in kaart te brengen hoeveel extra koolstof er dan is vastgelegd. Binnen Natuur & Boer werken we ook aan het verhogen van organische stof in de bodem bij de vollegrondsteelten zoals broccoli en aardappelen.

“We hebben de ambitie om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 2018. Het is dan ook van belang dat we samen met onze producenten en leveranciers verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen. Dat doen we met dit unieke programma, door koolstof op te slaan in het eigen grasland van de melkveehouders. Zo’n 20.000 hectare groot. De resultaten van dit bodemonderzoek gaan we gebruiken in de vervolgstappen om te komen tot klimaatneutrale gecertificeerde zuivel- en kaasproducten. Zo zetten we weer een stap om de wereld beter achter te laten.”

Constantijn Ninck Blok,
directeur omnichannel development & realisatie bij Albert Heijn.

Bevorderen van biodiversiteit binnen de pijler Natuur.

Binnen de natuurpijler wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit met boeren en telers op de akkers maar ook rondom het erf of bijvoorbeeld rondom de kassen. Bloemenstroken zorgen voor het aantrekken van insecten en zijn een belangrijke bron van voeding voor bestuivers zoals bijen. Daarnaast voorkomen bloemrijke akkerranden langs akkers uitspoeling van voedingsstoffen voor het gewas naar het oppervlaktewater. Bijkomend voordeel is dat de bloeiende akkerranden zorgen voor beschutting voor weidevogelkuikens. Samen met Naturalis Biodiversity Center werkt Albert Heijn aan onderzoek naar de bodembiodiversiteit in Natuur & Boer Koe.

Beter voor Dier.

Diergezondheid en dierenwelzijn is een belangrijk thema binnen Beter voor Natuur & Boer. Als basis voor het opstellen van criteria op de pijler dier gebruiken we de 6 leidende principes voor een dierwaardige veehouderij. Hiermee streven we naar een veehouderijsysteem waarin de dieren niet meer worden aangepast aan het systeem maar in plaats daarvan zo natuurlijk mogelijk kunnen functioneren.

Met onze boeren, telers en ketenpartners nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Met Beter voor Natuur & Boer blijven we nu en in de toekomst investeren in het welzijn van onze kippen, varkens en koeien.

Onze kippen.

Vanaf oktober 2022 houden onze boeren binnen Beter voor Natuur & Boer alleen kippen die voldoen aan onze Beter Voor Natuur & Boer-voorwaarden. De overstap naar scharrel en 1 ster Beter Leven keurmerk is een grote stap op dierenwelzijn. Hierdoor werd een overdekte uitloop en lagere stalbezetting verplicht en dit betekent voor sommige vleespluimveehouders dat ze hun stallen hebben moeten verbouwen. Deze investeringen zijn opgenomen als onderdeel van het Beter voor Natuur & Boer verdienmodel. De overstap naar 1 ster Beter Leven keurmerk betekent ook dat onze boeren scharrelkippen houden. Deze kippen zijn robuuster, actiever en vitaler en hebben minder gezondheid- en welzijnsproblemen. Daarnaast ligt er in de stallen voldoende afleidingsmateriaal en hebben de kippen een natuurlijk dag- en nachtritme door stallen met veel daglicht.

Onze varkens.

Al sinds 2011 voldoen onze varkensvleesproducten aan 1 ster Beter Leven keurmerk. De varkens hebben meer ruimte, afleiding en meer mogelijkheden om natuurlijk gedrag te vertonen dan bij reguliere varkenshouderijen. De varkenshouders meten voortdurend de omstandigheden in de stallen om te zorgen voor een gezond stalklimaat voor hun varkens. Binnen de stal hebben zeugen met biggen ruimere hokken waarin de biggen vrij rond kunnen lopen. Varkens zijn slimme dieren die afleiding en uitdaging nodig hebben, daarom wordt er gezorgd voor voldoende afleidingsmaterialen. Een lange staart met krul is een teken van dierenwelzijn. Bij het lossen van varkens op het slachthuis wordt de staartlengte van varkens goed in de gaten gehouden. Dit doen we met camera’s die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Zo krijgen we in beeld hoe het met de staarten is gesteld van de varkens van alle bedrijven, maar ook per individueel bedrijf. Met deze gegevens werken we stap voor stap naar het doel dat alle varkens voor Albert Heijn lange en intacte staarten hebben.

Onze zuivel.

Al onze eigenmerkzuivel is afkomstig van melkveehouderijbedrijven waar de koeien minimaal 120 dagen 6 uur per dag buiten in de wei kunnen grazen. Per maart 2023 streven we naar 180 dagen weidegang. In de praktijk is dit vaak al zo, en graasden onze koeien in 2022 zo’n 180 dagen 8 uur per dag buiten. Voor jonge dieren is het ook belangrijk om voldoende buiten te zijn zodat ze daar leren grazen. Koeien zijn sociale dieren en leven het liefst in kuddes. Daarom leven de kalfjes en jonge koeien in voor jonge dieren geschikte groepshokken met stro. Op deze manier hebben de koeien en kalfjes sociale interactie en ontstaat er kuddegedrag. Daarnaast is er extra aandacht voor het comfort van de koeien in de stallen en het monitoren van gezondheid en welzijn.

Beter voor Boer.

In de pijler ‘Beter voor Boer’ is de basis een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen. Naast bestaande lange termijnafspraken over gegarandeerde afname en een gezonde prijs, betaalt Albert Heijn extra voor investeringen die boeren doen voor verduurzaming of verbeteringen in dierenwelzijn en natuur. We denken tegelijkertijd mee over mogelijkheden om kosten te verlagen voor duurzame alternatieven. Binnen Beter voor Natuur & Boer vergoeden we bijvoorbeeld de investeringen die gedaan moeten worden om stallen te verduurzamen voor het 1 ster Beter Leven keurmerk. Zo kunnen boeren met vertrouwen investeren in een gezonde bedrijfsvoering met zorg voor dierenwelzijn, klimaat én werknemers. Per keten zijn de afspraken anders maar het uitgangspunt dat iedereen, dus ook de boer, een goede prijs krijgt, is hetzelfde. Zo betaalden we de melkveehouders 5 cent per liter extra bovenop de prijs van weidemelk en ontvingen bloemkooltelers in 2022 7 cent per bloemkool bovenop de marktprijs.

Pluimveehouders Rienk en Tabe Huizinga sloten zich in 2021 aan bij Beter voor Natuur & Boer.

“Beter voor Natuur & Boer sluit perfect aan bij hoe wij willen boeren. Scharrelkippen hebben meer leefruimte, in de stal is volop daglicht en er liggen strobalen waar de kippen bovenop kunnen zitten om er strootjes uit te pikken. Voor ons betekent deze samenwerking dat we vol vertrouwen verder kunnen verduurzamen omdat Albert Heijn de investeringen, die wij extra doen om diervriendelijker en duurzamer te werken, vergoedt.”

Podcast op Spotify
“Ons pluimvee staat altijd op nummer één.”

Beter voor Natuur & Boer en biologisch.

Beter voor Natuur & Boer is gepositioneerd boven bestaande keurmerken voor voedselproductie in de markt zodat we als koploper in de sector verduurzaming kunnen aanjagen. Binnen Beter voor Natuur & Boer hebben we een holistische aanpak op de 3 pijlers Dier, Natuur en Boer waarbij we integraal werken aan thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en klimaat. De balans tussen de 3 pijlers is daarbij erg belangrijk.

Beter voor Natuur & Boer staat náást biologische producten. Biologisch is een Europees keurmerk dat zich met name richt op de wijze van voedselproductie zonder kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van antibiotica. De opbrengst van biologische voedselproductie is gemiddeld minder hoog en daardoor gebruiken biologische boeren en telers meer land voor deze wijze van produceren.

“Albert Heijn wil de aarde beter achterlaten voor de volgende generaties. Dat vind ik hartstikke mooi. Maar om dat te bereiken, hebben we elkaar echt nodig. Want wij boeren en telers zijn degenen die daadwerkelijk de bodem bewerken en zorgen voor de lekkerste producten uit eigen land. De waardering en goede prijs die Albert Heijn geeft voor onze extra inzet, betaalt zich uit in een sterkere band en vertrouwen in een duurzame toekomst.”

Paul Janssen,
Beter voor Natuur & Boer teler.

“Albert Heijn wil de aarde beter achterlaten voor de volgende generaties. Dat vind ik hartstikke mooi. Maar om dat te bereiken, hebben we elkaar echt nodig. Want wij boeren en telers zijn degenen die daadwerkelijk de bodem bewerken en zorgen voor de lekkerste producten uit eigen land. De waardering en goede prijs die Albert Heijn geeft voor onze extra inzet, betaalt zich uit in een sterkere band en vertrouwen in een duurzame toekomst.”

Paul Janssen,
Beter voor Natuur & Boer teler.

Bevorderen van biodiversiteit binnen de pijler Natuur.

Binnen de natuurpijler wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit met boeren en telers op de akkers maar ook rondom het erf of bijvoorbeeld rondom de kassen. Bloemenstroken zorgen voor het aantrekken van insecten en zijn een belangrijke bron van voeding voor bestuivers zoals bijen. Daarnaast voorkomen bloemrijke akkerranden langs akkers uitspoeling van voedingsstoffen voor het gewas naar het oppervlaktewater. Bijkomend voordeel is dat de bloeiende akkerranden zorgen voor beschutting voor weidevogelkuikens. Samen met Naturalis Biodiversity Center werkt Albert Heijn aan onderzoek naar de bodembiodiversiteit in Natuur & Boer Koe.

Beter voor Natuur & Boer en biologisch.

Beter voor Natuur & Boer is gepositioneerd boven bestaande keurmerken voor voedselproductie in de markt zodat we als koploper in de sector verduurzaming kunnen aanjagen. Binnen Beter voor Natuur & Boer hebben we een holistische aanpak op de 3 pijlers Dier, Natuur en Boer waarbij we integraal werken aan thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu en klimaat. De balans tussen de 3 pijlers is daarbij erg belangrijk.

Beter voor Natuur & Boer staat náást biologische producten. Biologisch is een Europees keurmerk dat zich met name richt op de wijze van voedselproductie zonder kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van antibiotica. De opbrengst van biologische voedselproductie is gemiddeld minder hoog en daardoor gebruiken biologische boeren en telers meer land voor deze wijze van produceren.

Beter voor Natuur.

Boeren en telers spelen een sleutelrol in de zorg voor de natuur. Door slim samen te werken in de ketens kunnen we de uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit samen oplossen. Meer dan 1.100 deelnemende boeren en telers aan Beter voor Natuur & Boer werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna alle boeren zijn overgestapt naar groene energie en wekken dit steeds vaker zelf op. We proberen veevoer zoveel mogelijk te verduurzamen met 100% ontbossings- en landconversievrije soja en palmolie. Daarnaast sluiten we eigen kringlopen zoveel mogelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van reststromen in het voer.

We hebben een ambitieus bodemprogramma waarbij we CO2 opslaan en vasthouden in de landbouwbodems. Door grasland bij melkveehouders niet te ploegen en ook kruiden in te zaaien, is in 2022 bewezen door onafhankelijk onderzoek dat de bodem - ruim 20.000 hectare grasland - tot 2 keer meer koolstof bevat. Een belangrijke uitkomst: het kruidenrijk grasland niet ploegen draagt bij aan een gesloten broeikasgaskringloop. Over 3 jaar worden er weer metingen uitgevoerd op dezelfde percelen om exact in kaart te brengen hoeveel extra koolstof er dan is vastgelegd. Binnen Natuur & Boer werken we ook aan het verhogen van organische stof in de bodem bij de vollegrondsteelten zoals broccoli en aardappelen.

Samen ontwikkelen we Beter voor Natuur & Boer.

Uniek aan Beter voor Natuur & Boer is dat deze altijd in samenwerking wordt ontwikkeld. Samen met boeren, leveranciers en onafhankelijke experts worden de afspraken getoetst en aangescherpt. Deze afspraken bevatten de pijlers: natuur, dier en boer. Periodiek herzien we Beter voor Natuur & Boer om voorloper te blijven in de markt en om koploper te blijven binnen de sector. Beter voor Natuur & Boer is een goed voorbeeld van hoe verduurzaming aangepakt kan worden in de Nederlandse agrarische sector. Waar de boer of teler en het verdienmodel centraal staan in het zetten van de duurzaamheidsstappen.

Samen investeren we vaak al generaties lang in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Binnen Beter voor Natuur & Boer maken we afspraken over onder andere duurzaamheid, innovaties en het verdienvermogen binnen deze ketens. Alle afspraken die we maken zijn ook inzichtelijk op ah.nl. Zo hebben boeren en telers een toekomstperspectief en kunnen wij onze klanten iedere dag de lekkerste versproducten bieden.

In 2023 starten we een nieuwe Beter voor Natuur & Boer-samenwerking gericht op eieren. Al sinds oktober 2018 hebben alle eigenmerkeieren van Albert Heijn minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. Binnen dit assortiment investeren we samen met legkiphouders verder in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit.

Koe

Kip

Varken

Aardappel, groente en fruit

Beter voor Natuur & Boer.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Beter voor Dier.

Diergezondheid en dierenwelzijn is een belangrijk thema binnen Beter voor Natuur & Boer. Als basis voor het opstellen van criteria op de pijler dier gebruiken we de 6 leidende principes voor een dierwaardige veehouderij. Hiermee streven we naar een veehouderijsysteem waarin de dieren niet meer worden aangepast aan het systeem maar in plaats daarvan zo natuurlijk mogelijk kunnen functioneren.

Met onze boeren, telers en ketenpartners nemen we samen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. Met Beter voor Natuur & Boer blijven we nu en in de toekomst investeren in het welzijn van onze kippen, varkens en koeien.

Beter voor Boer.

In de pijler ‘Beter voor Boer’ is de basis een gezond verdienmodel voor alle betrokken partijen. Naast bestaande lange termijnafspraken over gegarandeerde afname en een gezonde prijs, betaalt Albert Heijn extra voor investeringen die boeren doen voor verduurzaming of verbeteringen in dierenwelzijn en natuur. We denken tegelijkertijd mee over mogelijkheden om kosten te verlagen voor duurzame alternatieven. Binnen Beter voor Natuur & Boer vergoeden we bijvoorbeeld de investeringen die gedaan moeten worden om stallen te verduurzamen voor het 1 ster Beter Leven keurmerk. Zo kunnen boeren met vertrouwen investeren in een gezonde bedrijfsvoering met zorg voor dierenwelzijn, klimaat én werknemers. Per keten zijn de afspraken anders maar het uitgangspunt dat iedereen, dus ook de boer, een goede prijs krijgt, is hetzelfde. Zo betaalden we de melkveehouders 5 cent per liter extra bovenop de prijs van weidemelk en ontvingen bloemkooltelers in 2022 7 cent per bloemkool bovenop de marktprijs.

Onze zuivel.

Al onze eigenmerkzuivel is afkomstig van melkveehouderijbedrijven waar de koeien minimaal 120 dagen 6 uur per dag buiten in de wei kunnen grazen. Per maart 2023 streven we naar 180 dagen weidegang. In de praktijk is dit vaak al zo, en graasden onze koeien in 2022 zo’n 180 dagen 8 uur per dag buiten. Voor jonge dieren is het ook belangrijk om voldoende buiten te zijn zodat ze daar leren grazen. Koeien zijn sociale dieren en leven het liefst in kuddes. Daarom leven de kalfjes en jonge koeien in voor jonge dieren geschikte groepshokken met stro. Op deze manier hebben de koeien en kalfjes sociale interactie en ontstaat er kuddegedrag. Daarnaast is er extra aandacht voor het comfort van de koeien in de stallen en het monitoren van gezondheid en welzijn.

Onze varkens.

Al sinds 2011 voldoen onze varkensvleesproducten aan 1 ster Beter Leven keurmerk. De varkens hebben meer ruimte, afleiding en meer mogelijkheden om natuurlijk gedrag te vertonen dan bij reguliere varkenshouderijen. De varkenshouders meten voortdurend de omstandigheden in de stallen om te zorgen voor een gezond stalklimaat voor hun varkens. Binnen de stal hebben zeugen met biggen ruimere hokken waarin de biggen vrij rond kunnen lopen. Varkens zijn slimme dieren die afleiding en uitdaging nodig hebben, daarom wordt er gezorgd voor voldoende afleidingsmaterialen. Een lange staart met krul is een teken van dierenwelzijn. Bij het lossen van varkens op het slachthuis wordt de staartlengte van varkens goed in de gaten gehouden. Dit doen we met camera’s die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Zo krijgen we in beeld hoe het met de staarten is gesteld van de varkens van alle bedrijven, maar ook per individueel bedrijf. Met deze gegevens werken we stap voor stap naar het doel dat alle varkens voor Albert Heijn lange en intacte staarten hebben.

“We hebben de ambitie om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 2018. Het is dan ook van belang dat we samen met onze producenten en leveranciers verantwoordelijkheid blijven nemen en in actie komen. Dat doen we met dit unieke programma, door koolstof op te slaan in het eigen grasland van de melkveehouders. Zo’n 20.000 hectare groot. De resultaten van dit bodemonderzoek gaan we gebruiken in de vervolgstappen om te komen tot klimaatneutrale gecertificeerde zuivel- en kaasproducten. Zo zetten we weer een stap om de wereld beter achter te laten.”

Constantijn Ninck Blok,
directeur omnichannel development & realisatie bij Albert Heijn.

Onze kippen.

Vanaf oktober 2022 houden onze boeren binnen Beter voor Natuur & Boer alleen kippen die voldoen aan onze Beter Voor Natuur & Boer-voorwaarden. De overstap naar scharrel en 1 ster Beter Leven keurmerk is een grote stap op dierenwelzijn. Hierdoor werd een overdekte uitloop en lagere stalbezetting verplicht en dit betekent voor sommige vleespluimveehouders dat ze hun stallen hebben moeten verbouwen. Deze investeringen zijn opgenomen als onderdeel van het Beter voor Natuur & Boer verdienmodel. De overstap naar 1 ster Beter Leven keurmerk betekent ook dat onze boeren scharrelkippen houden. Deze kippen zijn robuuster, actiever en vitaler en hebben minder gezondheid- en welzijnsproblemen. Daarnaast ligt er in de stallen voldoende afleidingsmateriaal en hebben de kippen een natuurlijk dag- en nachtritme door stallen met veel daglicht.

Pluimveehouders Rienk en Tabe Huizinga sloten zich in 2021 aan bij Beter voor Natuur & Boer.

“Beter voor Natuur & Boer sluit perfect aan bij hoe wij willen boeren. Scharrelkippen hebben meer leefruimte, in de stal is volop daglicht en er liggen strobalen waar de kippen bovenop kunnen zitten om er strootjes uit te pikken. Voor ons betekent deze samenwerking dat we vol vertrouwen verder kunnen verduurzamen omdat Albert Heijn de investeringen, die wij extra doen om diervriendelijker en duurzamer te werken, vergoedt.”

Podcast op Spotify
“Ons pluimvee staat altijd op nummer één.”

Als schakel tussen klanten, producenten, leveranciers, boeren en telers heeft Albert Heijn een unieke verbindende positie in de voedselketen. Samen zetten we ambitieuze stappen om onze versketens zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Hier werken we elke dag aan, en voor de lange termijn, onder de noemer Beter voor Natuur & Boer, samen met onze Nederlandse boeren en telers. We richten ons op 4 productcategorieën: