Bijlagen.

Bijlage 1. Salarisverhouding.

* Als % hoger ligt dan 100%, ligt gemiddelde uurloon van mannen hoger dan dat van vrouwen.

Actieplan tomatenconserven uit Italië.

Bijlage 2. Korte samenvatting actieplannen 2022 aan de hand van ketenonderzoeksresultaten 2021.

Samen met vakbond Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is binnen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een risico- en impactonderzoek uitgevoerd in de productieketen van Italiaanse ingeblikte tomaten. Hoewel Italië voor ons geen hoogrisicoland is, is er steeds meer aandacht voor mogelijke mensenrechtenrisico’s voor migranten werkzaam in deze sector. Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste mensenrechtenkwesties betrekking hadden op de seizoensarbeiders bij telers die handmatig oogsten, met name in Zuid-Italië. De conclusies waren dat veel van deze arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden werken, bijvoorbeeld zonder contract, met lange werkdagen zonder pauze en tegen slechte betaling. Ook kan de huisvesting slecht zijn en lijkt de Italiaanse overheid weinig te doen om deze problemen op te lossen. Uit het impactonderzoek bleek ook dat erkende certificeringsstandaarden nog onvoldoende bescherming van arbeidsmigranten bieden. Binnen CBL zijn we in gesprek gegaan met de meest gebruikte sociale certificeringsstandaard onder telers Global G.A.P. GRASP. In de nieuwe 2.0 versie van hun standaard is de bescherming van arbeidsmigranten beter geborgd.

Daarnaast namen we als Albert Heijn in 2022 een aantal maatregelen om risico's met arbeidsmigranten in Italië te verminderen. Zo werken we alleen met leveranciers die mechanisch oogsten, deden we een inventarisatie onder leveranciers en telers voor een goede risico-inschatting en bezochten we onze Italiaanse tomatenconserven leveranciers en een aantal van hun telers tijdens het oogstseizoen. Vanaf 2023 implementeren we sociale certificering bij al onze Italiaanse tomatenconserven leveranciers en aangesloten telers die tomaten leveren voor AH eigenmerk-conservenproducten. De meeste leveranciers van onze producten bevinden zich in Noord-Italië, waar de risico’s op misstanden met arbeidsmigranten klein zijn. Onze leverancier uit Zuid-Italië, waar het risico op misstanden met arbeidsmigranten hoger is, heeft al een goed sociaal beleid voor eigen productie en hun telers. Ze vereisen de sociale certificering GG GRASP voor alle telers en doen aanvullende audits bij geselecteerde telers. In 2023 starten we met deze leverancier een pilot waarbij we anoniem feedback vragen van medewerkers bij de telers. Op basis van de resultaten zullen we eventuele vervolgstappen bepalen.

Actieplan wijn uit Zuid-Afrika.

Volgens het due diligence verslag 2021 worden op de onderzochte druivenboerderijen en wijnmakerij in Zuid-Afrika de mensenrechten gerespecteerd. Hier werden aanbevelingen gedaan op het gebied van loon, huisvesting van seizoenarbeiders en gewasbeschermingsmiddelen.

Op het gebied van lonen zijn we in gesprek met Wine & Agricultural Ethical Trade Association (WIETA) om een leefbaar loon-pilot op te zetten samen met onze leverancier. Het doel hiervan is om te beoordelen of en op welke manier leefbaar loon opgenomen zou kunnen worden in de standaard. Hiermee kan sectorbreed gewerkt worden aan leefbaar loon en tegelijkertijd een gelijk speelveld gecreëerd worden onder wijnboeren in Zuid-Afrika.

De leverancier zet zich ook in voor verbetering van de huisvesting voor seizoenarbeiders. In 2022 installeerden ze kluisjes op alle slaapgelegenheden. Daarnaast oriënteerde de leverancier zich op mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor ruimere slaapgelegenheid en om de druk op de gezamenlijke keuken te verminderen. Om beide vraagstukken op te lossen lijkt de beste mogelijkheid om een extra woonblok te bouwen en daarmee in ieder woonblok een deel te kunnen reserveren voor een gezamenlijke keuken. Deze plannen worden in 2023 verder uitgewerkt. Op de druivenboerderijen is in 2022 besloten om paraquat (een giftig onkruidbestrijdingsmiddel) te verbieden. We zijn ook op zoek naar alternatieven voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat. In de tussentijd wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen goed gemonitord en geprobeerd om het gebruik van glyfosaat te verminderen.

Actieplan bananen uit Colombia.

Volgens het impactonderzoek van ICCO-Cordaid uit 2021 werden geen negatieve effecten geconstateerd bij de onderzochte bananenplantages van onze leverancier Fyffes. Zij houden zich aan alle erkende internationale richtlijnen en verdragen. Er zijn wel een aantal aandachtsgebieden naar voren gekomen. Om toekomstige negatieve effecten te voorkomen of verminderen, werden aanbevelingen gedaan op het gebied van water, gewasbeschermingsmiddelen in de relatie met lokale gemeenschappen en lonen. 

Op het gebied van waterbeheer heeft onze leverancier alle juiste vergunningen en investeert voortdurend in verbeteringen. Desondanks blijft het belangrijk om zuinig om te gaan met water op de bananenplantages. Onze leverancier heeft binnen de lokale branchevereniging waterefficiëntie opgepakt met andere lokale bananenproducenten. Er wordt gekeken naar collectieve oplossingen en onderzoek gedaan naar nieuwe methodes voor wateropvang en waterrecycling waardoor minder water onttrokken wordt uit de regio.

Op het gebied van gewasbescherming hebben onze leveranciers in 2022 onderzoek gedaan naar de zorgen van lokale gemeenschappen over pesticidengebruik. In 2023 zullen zij de resultaten van dit onderzoek evalueren en, afhankelijk van de uitkomsten, een actieplan opstellen.

In 2022 hebben alle telers van Fyffes de IDH Salary matrix ingevuld en daarmee hun leefbaar loongat in kaart gebracht. Voor de vertaling van een leefbaar loongat voor medewerkers naar een leefbaar loonpremie per doos bananen is verdiepend onderzoek nodig. Daarom startten we binnen het IMVO-convenant voedingsmiddelen in 2022 samen met leverancier Fyffes, Rainforest Alliance en Superunie een onderzoek om tot een realistische oplossing te komen voor het dichten van het leefbaar loongat.

Actieplan citrusvruchten uit Zuid-Afrika.

In het impactonderzoek van ICCO-Cordaid naar de eigenmerkketen van citrusvruchten uit Zuid-Afrika in 2021 werden geen onregelmatigheden gevonden op het gebied van mensenrechten. Het bedrijf biedt goede arbeidsomstandigheden, werknemers ontvangen een leefbaar loon en procedures en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden nageleefd. Strikte procedures zijn er ook voor de veilige omgang en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Extra aandacht kreeg het onderwerp huisvesting. Werknemers vroegen om een kluisje om persoonlijke eigendommen te bewaren. En verder wilden ze een aantal verbeteringen in en rond de gemeenschappelijke ruimtes. In 2022 zijn kluisjes geplaatst en werden er bomen geplant bij de gemeenschappelijke ruimtes. Met financiering van de AH Foundation worden deze ruimtes in 2023 verder opgeknapt met nieuwe banken, lampen en buiten een plek voor een kampvuur. Een tweede advies betrof regelmatige opfriscursussen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Die worden inmiddels gegeven. Ook zijn de introductiecursussen voor nieuwe werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgebreid.

Bijlage 3. Structurele inzet voor cacaoboeren via Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Ongelijkheid in de cacaoketen en de daaruit voortvloeiende extreme armoede zijn de hoofdoorzaak van moderne slavernij, kinderarbeid en ontbossing. Daarom sloot Albert Heijn zich eind 2018 met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij Tony's Open Chain.

Bijlage: Tony’s Open Chain

Structurele inzet voor cacaoboeren via Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Bijlage 4. Dierenwelzijn.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dierenwelzijn door veel samen te werken. Zo zetten we stappen om dierenwelzijn te borgen binnen onze dierlijke ketens. Dat doen we, onder andere, door middel van dierenwelzijncertificeringen als het Beter Leven keurmerk, door het ondersteunen van onderzoeken op dierenwelzijn, maar ook door het opzetten van Beter voor Natuur & Boer. In 2021 rapporteerden we over zowel onze A merk- als eigenmerkproducten. In 2022 richtten we ons – met de uitrol van Beter voor Natuur & Boer – volledig op rapportage van de certificering van onze eigenmerkproducten.

Bijlage: Dierenwelzijn

We nemen onze verantwoordelijkheid op dierenwelzijn door veel...

Bijlage 5. Contact met onze stakeholders.

Bijlage 6. GRI Content Index

Klik hier voor de volledige GRI Content Index.

Bijlage: Dierenwelzijn

We nemen onze verantwoordelijkheid op dierenwelzijn door veel...

Bijlage 4. Dierenwelzijn.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dierenwelzijn door veel samen te werken. Zo zetten we stappen om dierenwelzijn te borgen binnen onze dierlijke ketens. Dat doen we, onder andere, door middel van dierenwelzijncertificeringen als het Beter Leven keurmerk, door het ondersteunen van onderzoeken op dierenwelzijn, maar ook door het opzetten van Beter voor Natuur & Boer. In 2021 rapporteerden we over zowel onze A merk- als eigenmerkproducten. In 2022 richtten we ons – met de uitrol van Beter voor Natuur & Boer – volledig op rapportage van de certificering van onze eigenmerkproducten.

Bijlage 3. Structurele inzet voor cacaoboeren via Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Ongelijkheid in de cacaoketen en de daaruit voortvloeiende extreme armoede zijn de hoofdoorzaak van moderne slavernij, kinderarbeid en ontbossing. Daarom sloot Albert Heijn zich eind 2018 met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij Tony's Open Chain.

Actieplan tomatenconserven uit Italië.

Bijlage 2. Korte samenvatting actieplannen 2022 aan de hand van ketenonderzoeks-resultaten 2021.

Samen met vakbond Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is binnen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een risico- en impactonderzoek uitgevoerd in de productieketen van Italiaanse ingeblikte tomaten. Hoewel Italië voor ons geen hoogrisicoland is, is er steeds meer aandacht voor mogelijke mensenrechtenrisico’s voor migranten werkzaam in deze sector. Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste mensenrechtenkwesties betrekking hadden op de seizoensarbeiders bij telers die handmatig oogsten, met name in Zuid-Italië. De conclusies waren dat veel van deze arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden werken, bijvoorbeeld zonder contract, met lange werkdagen zonder pauze en tegen slechte betaling. Ook kan de huisvesting slecht zijn en lijkt de Italiaanse overheid weinig te doen om deze problemen op te lossen. Uit het impactonderzoek bleek ook dat erkende certificeringsstandaarden nog onvoldoende bescherming van arbeidsmigranten bieden. Binnen CBL zijn we in gesprek gegaan met de meest gebruikte sociale certificeringsstandaard onder telers Global G.A.P. GRASP. In de nieuwe 2.0 versie van hun standaard is de bescherming van arbeidsmigranten beter geborgd.

Daarnaast namen we als Albert Heijn in 2022 een aantal maatregelen om risico's met arbeidsmigranten in Italië te verminderen. Zo werken we alleen met leveranciers die mechanisch oogsten, deden we een inventarisatie onder leveranciers en telers voor een goede risico-inschatting en bezochten we onze Italiaanse tomatenconserven leveranciers en een aantal van hun telers tijdens het oogstseizoen. Vanaf 2023 implementeren we sociale certificering bij al onze Italiaanse tomatenconserven leveranciers en aangesloten telers die tomaten leveren voor AH eigenmerk-conservenproducten. De meeste leveranciers van onze producten bevinden zich in Noord-Italië, waar de risico’s op misstanden met arbeidsmigranten klein zijn. Onze leverancier uit Zuid-Italië, waar het risico op misstanden met arbeidsmigranten hoger is, heeft al een goed sociaal beleid voor eigen productie en hun telers. Ze vereisen de sociale certificering GG GRASP voor alle telers en doen aanvullende audits bij geselecteerde telers. In 2023 starten we met deze leverancier een pilot waarbij we anoniem feedback vragen van medewerkers bij de telers. Op basis van de resultaten zullen we eventuele vervolgstappen bepalen.

Bijlage 6. GRI Content Index

Klik hier voor de volledige GRI Content Index.

Bijlage 5. Contact met onze stakeholders.

Actieplan citrusvruchten uit Zuid-Afrika.

In het impactonderzoek van ICCO-Cordaid naar de eigenmerkketen van citrusvruchten uit Zuid-Afrika in 2021 werden geen onregelmatigheden gevonden op het gebied van mensenrechten. Het bedrijf biedt goede arbeidsomstandigheden, werknemers ontvangen een leefbaar loon en procedures en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden nageleefd. Strikte procedures zijn er ook voor de veilige omgang en toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Extra aandacht kreeg het onderwerp huisvesting. Werknemers vroegen om een kluisje om persoonlijke eigendommen te bewaren. En verder wilden ze een aantal verbeteringen in en rond de gemeenschappelijke ruimtes. In 2022 zijn kluisjes geplaatst en werden er bomen geplant bij de gemeenschappelijke ruimtes. Met financiering van de AH Foundation worden deze ruimtes in 2023 verder opgeknapt met nieuwe banken, lampen en buiten een plek voor een kampvuur. Een tweede advies betrof regelmatige opfriscursussen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Die worden inmiddels gegeven. Ook zijn de introductiecursussen voor nieuwe werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgebreid.

Actieplan bananen uit Colombia.

Volgens het impactonderzoek van ICCO-Cordaid uit 2021 werden geen negatieve effecten geconstateerd bij de onderzochte bananenplantages van onze leverancier Fyffes. Zij houden zich aan alle erkende internationale richtlijnen en verdragen. Er zijn wel een aantal aandachtsgebieden naar voren gekomen. Om toekomstige negatieve effecten te voorkomen of verminderen, werden aanbevelingen gedaan op het gebied van water, gewasbeschermingsmiddelen in de relatie met lokale gemeenschappen en lonen. 

Op het gebied van waterbeheer heeft onze leverancier alle juiste vergunningen en investeert voortdurend in verbeteringen. Desondanks blijft het belangrijk om zuinig om te gaan met water op de bananenplantages. Onze leverancier heeft binnen de lokale branchevereniging waterefficiëntie opgepakt met andere lokale bananenproducenten. Er wordt gekeken naar collectieve oplossingen en onderzoek gedaan naar nieuwe methodes voor wateropvang en waterrecycling waardoor minder water onttrokken wordt uit de regio.

Op het gebied van gewasbescherming hebben onze leveranciers in 2022 onderzoek gedaan naar de zorgen van lokale gemeenschappen over pesticidengebruik. In 2023 zullen zij de resultaten van dit onderzoek evalueren en, afhankelijk van de uitkomsten, een actieplan opstellen.

In 2022 hebben alle telers van Fyffes de IDH Salary matrix ingevuld en daarmee hun leefbaar loongat in kaart gebracht. Voor de vertaling van een leefbaar loongat voor medewerkers naar een leefbaar loonpremie per doos bananen is verdiepend onderzoek nodig. Daarom startten we binnen het IMVO-convenant voedingsmiddelen in 2022 samen met leverancier Fyffes, Rainforest Alliance en Superunie een onderzoek om tot een realistische oplossing te komen voor het dichten van het leefbaar loongat.

* Als % hoger ligt dan 100%, ligt gemiddelde uurloon van mannen hoger dan dat van vrouwen.

Bijlage: Tony’s Open Chain

Structurele inzet voor cacaoboeren via Tony’s Open Chain voor Delicata chocolade.

Actieplan wijn uit Zuid-Afrika.

Volgens het due diligence verslag 2021 worden op de onderzochte druivenboerderijen en wijnmakerij in Zuid-Afrika de mensenrechten gerespecteerd. Hier werden aanbevelingen gedaan op het gebied van loon, huisvesting van seizoenarbeiders en gewasbeschermingsmiddelen.

Op het gebied van lonen zijn we in gesprek met Wine & Agricultural Ethical Trade Association (WIETA) om een leefbaar loon-pilot op te zetten samen met onze leverancier. Het doel hiervan is om te beoordelen of en op welke manier leefbaar loon opgenomen zou kunnen worden in de standaard. Hiermee kan sectorbreed gewerkt worden aan leefbaar loon en tegelijkertijd een gelijk speelveld gecreëerd worden onder wijnboeren in Zuid-Afrika.

De leverancier zet zich ook in voor verbetering van de huisvesting voor seizoenarbeiders. In 2022 installeerden ze kluisjes op alle slaapgelegenheden. Daarnaast oriënteerde de leverancier zich op mogelijkheden om meer ruimte te creëren voor ruimere slaapgelegenheid en om de druk op de gezamenlijke keuken te verminderen. Om beide vraagstukken op te lossen lijkt de beste mogelijkheid om een extra woonblok te bouwen en daarmee in ieder woonblok een deel te kunnen reserveren voor een gezamenlijke keuken. Deze plannen worden in 2023 verder uitgewerkt. Op de druivenboerderijen is in 2022 besloten om paraquat (een giftig onkruidbestrijdingsmiddel) te verbieden. We zijn ook op zoek naar alternatieven voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat. In de tussentijd wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen goed gemonitord en geprobeerd om het gebruik van glyfosaat te verminderen.

Bijlage 1. Salarisverhouding.

Bijlagen.