Beter eten is de wereld beter achterlaten.

Onze roadmap voor minder uitstoot in de keten.

In 2021 was de totale uitstoot van broeikasgassen in onze keten 14,4 megaton, waarvan 13,9 megaton van onze ingekochte producten. Van alle ingekochte producten is naar schatting 37% van de uitstoot gerelateerd aan vlees en vis, 11% afkomstig van zuivel en eieren en 8% van groente en fruit.

* Om de bijdrage aan klimaatverandering op te tellen worden uitstoot cijfers omgerekend naar CO2-equivalent. Naast CO2 worden ook andere broeikasgassen meegenomen in de berekening, zoals lachgas, methaan en fluorhoudende gassen.

Los van de ingekochte producten vindt er nog meer broeikasgasuitstoot in onze keten (scope 3) plaats, in totaal ruim 0.5 megaton. Dit bestaat voor het grootste deel uit afvalverwerking van verpakkingsmaterialen en woon-werkverkeer van medewerkers (elk circa 0.2 megaton aan broeikasgasuitstoot), en gedeeltelijk uit transport naar winkels en energieverbruik van franchise winkels (elk bijna 0.1 megaton).

Deze getallen zijn tot stand gekomen op basis van volume en gewicht van ingekochte producten vermenigvuldigd met generieke data. Wij werken in 2023 aan het verbeteren van de datakwaliteit, waaronder een herformulering van onze nulmeting uit 2018 en het toepassen van data van onze leveranciers. Het is onze ambitie om in de nabije toekomst een onafhankelijke accountantsverklaring van ‘redelijke zekerheid’ te krijgen over onze scope 3 data. Om dit te verkrijgen, werken we samen met onze leveranciers aan meer complete en accurate data.

Al met al vindt 99% van onze uitstoot plaats in onze ketens (scope 3). In 2022 scherpten we onze ambitie aan: we willen de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen met 45% verminderen tussen 2018 en 2030, met als ultieme doel een uitstootvrije keten in 2050. Uitstoot vindt overal in de keten plaats. Daarom richten wij ons op 8 specifieke onderwerpen in de keten, waar wij als Albert Heijn invloed kunnen uitoefenen:

Samen met onze leveranciers naar zo min mogelijk uitstoot.

Inzicht in de uitstoot van onze ketens is noodzakelijk om de juiste reductiemaatregelen op te stellen. Daarom hebben we onze ketenpartners opgeroepen om hierin samen op te trekken om de uitstoot in kaart te brengen met het doel om zoveel mogelijk te gaan reduceren. In 2022 hebben een aantal eigenmerkleveranciers voor het eerst gerapporteerd over hun scope 1, 2 en 3 voetafdruk. De leveranciers vertegenwoordigen samen 72% van onze inkoopwaarde. Leveranciers die samen 68% van de eigenmerk-inkoopwaarde vertegenwoordigen hebben inmiddels ook klimaatdoelstellingen geformuleerd. Met relevante grote eigenmerkleveranciers werken wij samen om reductieplannen in de praktijk te brengen. Hiermee willen wij onze transitie naar netto nul uitstoot versnellen en samenwerken waar mogelijk. Eind 2022 scherpten we onze ambities aan: elke leverancier (eigenmerk en A-merk) wordt gevraagd om Science Based Targets op te stellen en jaarlijks aan ons te rapporteren over hun scope 1, 2 en 3 voetafdruk. Dit betekent dat wij meer dan 1.000 leveranciers betrekken bij onze reis naar 45% broeikasgasreductie. Om onze leveranciersbetrokkenheid te versnellen, lanceren we in 2023 een publiek toegankelijk kennisplatform om onze leveranciers te helpen grip te krijgen op hun uitstoot. Hiermee hopen we dat alle, dus ook de kleinere leveranciers, in staat gesteld worden om snel en gemakkelijk hun klimaatimpact te berekenen en te verlagen. 

Broeikasgasuitstoot in de kip- en varkensketen inzichtelijk.

Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketens binnen Beter voor Natuur & Boer. Hiermee worden transparante langlopende afspraken gemaakt. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is hierin expliciet meegenomen. Eind 2020 begon Albert Heijn samen met ketenpartners met het exact berekenen van de uitstoot van broeikasgassen in de kip- en varkensketen. De afgelopen 2 jaar werden deze ketens volledig in kaart gebracht. In 2021 was de klimaatimpact van kip gemiddeld 587 gram CO2e per 100 gram verse eetbare kip. Voor vers varkensvlees wordt per 100 gram gemiddeld 677 gram CO2e uitgestoten. Doordat we dit nu exact weten, kunnen we gerichter actie nemen om broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. In de varkensketen is veevoer namelijk verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%.

Nederlandse garnalen van schip naar schap.

Een mooi voorbeeld van minder klimaatimpact door lekker van dichtbij, zijn onze Hollandse garnalen. De Hollandse garnalen worden gevangen uit de Noordzee of Waddenzee. Dankzij onze partner Cornelis Vrolijk voldoen alle schepen aan het MSC-keurmerk, waardoor we in Nederland niet overbevissen en het onderwaterleven niet bedreigen. Door bredere gaten in de netten blijven kleinere garnalen in zee achter en krijgen ze de kans om door te groeien. Tot voor kort werden onze garnalen in het buitenland gepeld, vooral in Marokko. Maar door een technologische innovatie gebeurt het pellen van de garnalen nu weer lokaal in het Groningse Lauwersoog. Dit scheelt al snel 5.000 km aan transportkilometers. En dus ook een flinke reductie in uitstoot van broeikasgassen. Door alles in Nederland te houden, liggen de garnalen vlak na de vangst in het schap.

Klimaatneutrale gecertificeerde producten.

We bieden ook klimaatneutraal gecertificeerde producten, zo hebben we al ruim 4 jaar klimaatneutraal gecertificeerde Perla koffie in het assortiment. Sinds 2022 zijn ook al onze eigenmerk bananen klimaatneutraal gecertificeerd door Climate Neutral Group. Dit is bereikt door samen te werken met leveranciers om de uitstoot van een product in kaart te brengen en reductieplannen op te stellen voor de hele keten, van plantage tot klant.

De broeikasgas-uitstoot van AH-bananen is gemiddeld 347 gram CO2e per kilogram en de uitstoot van AH Perla koffie is gemiddeld 3,81 kilogram CO2e per kilogram. Leveranciers stellen concrete reductieplannen op, die onafhankelijk geverifieerd zijn. De resterende uitstoot is gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten (Verified Carbon Standard), zoals het planten van bomen, bosbescherming en hernieuwbare energie. De klimaatneutrale bananen en koffie zijn te herkennen aan het Climate Neutral Group-logo. Vanaf begin 2023 zal ons eigenmerk thee assortiment geheel klimaatneutraal gecertificeerd zijn. Daarnaast werken wij aan het klimaatneutraal certificeren van onze zuivel- en kaasproducten, onder andere door de opslag van koolstof in de bodem van Beter voor Natuur & Boer melkveehouders.

Energietransitie in onder andere productie, transport en retail.

  • Zero-emissie stadslogistiek in 2025.

  • Alle eigen winkels gasloos eind 2024.

Duurzamere veeteelt en visserij.

  • Beter voor Natuur & Boer in de ketens kip, koe en varken.

  • samenwerking WWF-NL

Duurzamere landbouw.

Beter voor Natuur & Boer in de keten van aardappel, groente en fruit uit Nederland.

Klimaatneutrale gecertificeerde producten.

We bieden ook klimaatneutraal gecertificeerde producten, zo hebben we al ruim 4 jaar klimaatneutraal gecertificeerde Perla koffie in het assortiment. Sinds 2022 zijn ook al onze eigenmerk bananen klimaatneutraal gecertificeerd door Climate Neutral Group. Dit is bereikt door samen te werken met leveranciers om de uitstoot van een product in kaart te brengen en reductieplannen op te stellen voor de hele keten, van plantage tot klant.

De broeikasgas-uitstoot van AH-bananen is gemiddeld 347 gram CO2e per kilogram en de uitstoot van AH Perla koffie is gemiddeld 3,81 kilogram CO2e per kilogram. Leveranciers stellen concrete reductieplannen op, die onafhankelijk geverifieerd zijn. De resterende uitstoot is gecompenseerd door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten (Verified Carbon Standard), zoals het planten van bomen, bosbescherming en hernieuwbare energie. De klimaatneutrale bananen en koffie zijn te herkennen aan het Climate Neutral Group-logo. Vanaf begin 2023 zal ons eigenmerk thee assortiment geheel klimaatneutraal gecertificeerd zijn. Daarnaast werken wij aan het klimaatneutraal certificeren van onze zuivel- en kaasproducten, onder andere door de opslag van koolstof in de bodem van Beter voor Natuur & Boer melkveehouders.

Nederlandse garnalen van schip naar schap.

Een mooi voorbeeld van minder klimaatimpact door lekker van dichtbij, zijn onze Hollandse garnalen. De Hollandse garnalen worden gevangen uit de Noordzee of Waddenzee. Dankzij onze partner Cornelis Vrolijk voldoen alle schepen aan het MSC-keurmerk, waardoor we in Nederland niet overbevissen en het onderwaterleven niet bedreigen. Door bredere gaten in de netten blijven kleinere garnalen in zee achter en krijgen ze de kans om door te groeien. Tot voor kort werden onze garnalen in het buitenland gepeld, vooral in Marokko. Maar door een technologische innovatie gebeurt het pellen van de garnalen nu weer lokaal in het Groningse Lauwersoog. Dit scheelt al snel 5.000 km aan transportkilometers. En dus ook een flinke reductie in uitstoot van broeikasgassen. Door alles in Nederland te houden, liggen de garnalen vlak na de vangst in het schap.

Broeikasgasuitstoot in de kip- en varkensketen inzichtelijk.

Albert Heijn heeft langdurige samenwerkingen met meer dan 1.100 boeren en telers in de versketens binnen Beter voor Natuur & Boer. Hiermee worden transparante langlopende afspraken gemaakt. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is hierin expliciet meegenomen. Eind 2020 begon Albert Heijn samen met ketenpartners met het exact berekenen van de uitstoot van broeikasgassen in de kip- en varkensketen. De afgelopen 2 jaar werden deze ketens volledig in kaart gebracht. In 2021 was de klimaatimpact van kip gemiddeld 587 gram CO2e per 100 gram verse eetbare kip. Voor vers varkensvlees wordt per 100 gram gemiddeld 677 gram CO2e uitgestoten. Doordat we dit nu exact weten, kunnen we gerichter actie nemen om broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. In de varkensketen is veevoer namelijk verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%.

Koolstofvastlegging in bossen en bodems.

Klimaatneutraal gecertificeerde zuivel door koolstofvastlegging in de bodem.

Voedselverspilling tegengaan in de hele keten.

Voedselverspilling halveren in 2030 t.o.v. 2016.

Circulariteit van verpakkingen en bouwmaterialen.

  • 20 miljoen kilogram verpakkingsmateriaal besparen tussen 2018 en 2025.

  • 100% recyclebare verpakkingen in 2025.

  • Klimaatneutraal gecertificeerde winkels in 2025.

Duurzamer assortiment aanbieden en keuzes stimuleren, inclusief plantaardig dieet.

  • 100% gecertificeerde kritische grondstoffen.

  • 50% plantaardige eiwitten in 2025 en 60% in 2030.

Ontbossings- en landconversievrije ketens.

Ontbossing- en landconversievrije ketens in 2025 (palm, soja, cacao, koffie, rund, papier en hout).

Samen met onze leveranciers naar zo min mogelijk uitstoot.

Inzicht in de uitstoot van onze ketens is noodzakelijk om de juiste reductiemaatregelen op te stellen. Daarom hebben we onze ketenpartners opgeroepen om hierin samen op te trekken om de uitstoot in kaart te brengen met het doel om zoveel mogelijk te gaan reduceren. In 2022 hebben een aantal eigenmerkleveranciers voor het eerst gerapporteerd over hun scope 1, 2 en 3 voetafdruk. De leveranciers vertegenwoordigen samen 72% van onze inkoopwaarde. Leveranciers die samen 68% van de eigenmerk-inkoopwaarde vertegenwoordigen hebben inmiddels ook klimaatdoelstellingen geformuleerd. Met relevante grote eigenmerkleveranciers werken wij samen om reductieplannen in de praktijk te brengen. Hiermee willen wij onze transitie naar netto nul uitstoot versnellen en samenwerken waar mogelijk. Eind 2022 scherpten we onze ambities aan: elke leverancier (eigenmerk en A-merk) wordt gevraagd om Science Based Targets op te stellen en jaarlijks aan ons te rapporteren over hun scope 1, 2 en 3 voetafdruk. Dit betekent dat wij meer dan 1.000 leveranciers betrekken bij onze reis naar 45% broeikasgasreductie. Om onze leveranciersbetrokkenheid te versnellen, lanceren we in 2023 een publiek toegankelijk kennisplatform om onze leveranciers te helpen grip te krijgen op hun uitstoot. Hiermee hopen we dat alle, dus ook de kleinere leveranciers, in staat gesteld worden om snel en gemakkelijk hun klimaatimpact te berekenen en te verlagen. 

Los van de ingekochte producten vindt er nog meer broeikasgasuitstoot in onze keten (scope 3) plaats, in totaal ruim 0.5 megaton. Dit bestaat voor het grootste deel uit afvalverwerking van verpakkingsmaterialen en woon-werkverkeer van medewerkers (elk circa 0.2 megaton aan broeikasgasuitstoot), en gedeeltelijk uit transport naar winkels en energieverbruik van franchise winkels (elk bijna 0.1 megaton).

Deze getallen zijn tot stand gekomen op basis van volume en gewicht van ingekochte producten vermenigvuldigd met generieke data. Wij werken in 2023 aan het verbeteren van de datakwaliteit, waaronder een herformulering van onze nulmeting uit 2018 en het toepassen van data van onze leveranciers. Het is onze ambitie om in de nabije toekomst een onafhankelijke accountantsverklaring van ‘redelijke zekerheid’ te krijgen over onze scope 3 data. Om dit te verkrijgen, werken we samen met onze leveranciers aan meer complete en accurate data.

Al met al vindt 99% van onze uitstoot plaats in onze ketens (scope 3). In 2022 scherpten we onze ambitie aan: we willen de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen met 45% verminderen tussen 2018 en 2030, met als ultieme doel een uitstootvrije keten in 2050. Uitstoot vindt overal in de keten plaats. Daarom richten wij ons op 8 specifieke onderwerpen in de keten, waar wij als Albert Heijn invloed kunnen uitoefenen:

Onze roadmap voor minder uitstoot in de keten.

Beter eten is de wereld beter achterlaten.

* Om de bijdrage aan klimaatverandering op te tellen worden uitstoot cijfers omgerekend naar CO2-equivalent. Naast CO2 worden ook andere broeikasgassen meegenomen in de berekening, zoals lachgas, methaan en fluorhoudende gassen.

In 2021 was de totale uitstoot van broeikasgassen in onze keten 14,4 megaton, waarvan 13,9 megaton van onze ingekochte producten. Van alle ingekochte producten is naar schatting 37% van de uitstoot gerelateerd aan vlees en vis, 11% afkomstig van zuivel en eieren en 8% van groente en fruit.